30.12.2010

Dopuszczenie akcji oraz praw do akcji serii H do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW

30 grudnia 2010 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G i H oraz praw do akcji serii H BSC Drukarnia Opakowań S.A.
Akcje oraz prawa do akcji Spółki zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym.