Kompetencje i zadania Prezesa Zarządu

 • koordynowanie organizacji, zarządzanie i kierowanie działalnością Spółki przy pomocy członków Zarządu.
 • przygotowywanie porządku obrad, zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Zarządu oraz nadzorowanie wykonywania decyzji Zarządu
 • reprezentowanie Zarządu wobec Rady Nadzorczej
 • określanie kierunków działania, nadzorowanie prac oraz zapewnienie współdziałania pomiędzy poszczególnymi członkami Zarządu
 • kontrola i realizacja zadań będących przedmiotem działalności Spółki
 • reprezentowanie spółki na zewnątrz oraz dokonywanie czynności prawnych w imieniu Spółki
 • koordynacja działań związanych z opracowywaniem i wytyczaniem długo i średniookresowej strategii rozwoju Spółki i wzrostu jej wartości dla akcjonariuszy
 • nadzorowanie polityki zatrudnienia i dokształcania pracowników
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • nadzorowanie działań w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • opracowywanie regulaminu Zarządu
 • nadzorowanie działań w zakresie rozwiązań technicznych