Kompetencje i zadania Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych

 • wytyczanie kierunków rozwoju polityki finansowej oraz nadzorowanie prawidłowości jej wykonywania
 • nadzorowanie finansowania projektów inwestycyjnych
 • sporządzanie planu finansowego określającego przewidywane przychody i wydatki Spółki
 • realizacja obowiązków sprawozdawczości wynikających z właściwych przepisów dotyczących wykonywania sprawozdawczości przez spółki akcyjne, w tym spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych
 • wszystkie sprawy związane z IT
 • nadzorowanie i koordynacja działań w zakresie prowadzenia rachunkowości Spółki, w tym w szczególności:
  • opracowanie zasad polityki rachunkowości
  • zorganizowanie systemu sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych, w sposób zapewniający prawidłowe udokumentowanie operacji gospodarczych, sprawne przeprowadzenie kontroli wstępnych i bieżących oraz prawidłowe prowadzenie rachunkowości,
  • prowadzenie – na podstawie dowodów księgowych  – ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym
  • rozliczanie wyników inwentaryzacji stanu aktywów i pasywów
  • podejmowanie skutecznych działań ochrony mienia i terminowego rozliczania osób materialnie odpowiedzialnych
  • nadzorowanie i kontrolowanie spraw majątkowych spółki jej należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych
  • nadzorowanie prac z  zakresu rachunkowości wykonywanych przez wyspecjalizowane komórki organizacyjne Spółki
  • nadzorowanie i kontrolowanie rozliczeń Spółki z budżetem z tytułu podatków oraz prawidłowe naliczanie i odprowadzenia zobowiązań