Akcjonariat

Kapitał zakładowy BSC Drukarni Opakowań dzieli się na 9 807 516 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda. Akcje BSC Drukarni Opakowań od 2011 r. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Struktura Akcjonariatu BSC Drukarni Opakowań

% udział w kapitale i głosach podczas WZA
TRWA WCZYTYWANIE DANYCH