Ład korporacyjny

Reguła dotycząca zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki

„W Spółce nie ma reguły dotyczącej zasad zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Komitet Audytu zarekomendował Radzie Nadzorczej Spółki by co najmniej raz na pięć lat dokonywała zmiany audytora uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki.”

Polityka różnorodności

Spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności w odniesieniu do władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów. Powyższe wynika z faktu posiadania stabilnego, wieloletniego i doświadczonego składu Zarządu, w ramach którego zgodnie z Regulaminem Zarządu funkcjonuje podział kompetencji pomiędzy poszczególnych członków, a także stabilną kadrę w odniesieniu do osób zajmujących kluczowe stanowiska menedżerskie. Spółka stosuje jednak tam gdzie jest to możliwe i uzasadnione zasady różnorodności, pomimo braku ich sformalizowania w formie polityki, czego przykładem w jest Rada Nadzorcza składająca się z osób o różnych kompetencjach.

Statut Spółki

Informacja w sprawie stosowania w Spółce BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Polityka systemu zarządzania jakością i środowiskiem