Raport bieżący 1/2018

1/2018   |   08-01-2018 08:51

Zawiadomienie Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o zmniejszeniu stanu posiadania akcji w BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. i zejściu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów.

 

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działającego w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zawiadomienie o zmianie (zmniejszeniu), wskutek dokonania transakcji sprzedaży akcji Spółki w dniu 04 stycznia 2018 r., udziału ww. funduszy w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zawiadomienie otrzymane przez Spółkę ma następującą treść:

 

Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2) lit. a  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 z późn. zm.; dalej „Ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”), działając w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych – Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej „Fundusze”) niniejszym informuje, że w wyniku transakcji sprzedaży akcji spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A. (dalej „Spółka”), dokonanej w dniu 04 stycznia 2018 r., zmniejszył się poziom zaangażowania Funduszy w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W konsekwencji ww. zdarzenia, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 3) Ustawy, Fundusze posiadają 400.000 sztuk akcji stanowiących 4,08 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 400.000 sztuk głosów, które stanowią 4,08 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed ww. zmianą zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 2) Ustawy Fundusze posiadały 507.394 sztuk akcji stanowiących 5,17 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 507.394 sztuk głosów, które stanowią 5,17 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt)5 i 6) Ustawy Towarzystwo informuje, że Fundusze nie posiadają podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji lub praw do akcji Spółki oraz, że nie występują także osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7) Ustawy liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia są uprawnione lub zobowiązane Fundusze jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2) ustawy wynosi 0.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 8) Ustawy liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób bezpośredni lub pośrednio odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2) ustawy, wynosi 0.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9) Ustawy łączna suma głosów Funduszy wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 2) 7) i 8) Ustawy wynosiła 507.394 głosów, co stanowiło 5,17 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.”

Raport bieżący 1/2018