Raport bieżący 11/2015

11/2015   |   09-04-2015 17:43

Rozwiązanie porozumienia akcjonariuszy względem pani Anny Schwark i Violetty Schwark

 

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), informuje, że w związku ze zbyciem przez panią Annę Schwark i panią Violettę Schwark wszystkich posiadanych przez nie akcji Spółki, wobec czego wyżej wymienione przestały być akcjonariuszami Spółki, na mocy sporządzonego w dniu 9 kwietnia 2015 r. aktu notarialnego, jego strony zgodnie postanowiły rozwiązać w stosunku do pani Anny Schwark i pani Violetty Schwark porozumienie akcjonariuszy („Porozumienie Akcjonariuszy”) zawarte dniu 15 kwietnia 2008 roku przez panów: Janusza Schwark i Arkadiusza Czysz, panie: Violettę Schwark i Annę Schwark oraz spółki: „BSC Invest” V.Schwark, J.Schwark, A.Czysz spółka jawna z siedzibą w Poznaniu (która to spółka ulega już likwidacji, co wynika z raportu bieżącego nr 17/2012) i COLORPACK Verpackungen mit System GmbH z siedzibą w Rüdersdorf koło Berlina (obecnie COLORPACK GmbH), o którym Spółka informowała m.in. w prospekcie emisyjnym. Jednocześnie postanowiono, że pan Janusz Schwark, pan Arkadiusz Czysz oraz spółka COLORPACK GmbH (dawniej: COLORPACK Verpackungen mit System GmbH) z siedzibą w Rüdersdorf koło Berlina nadal pozostają stronami Porozumienia Akcjonariuszy, które pozostaje względem nich w pełnej mocy i w niezmienionej treści.

O zbyciu przez panią Annę Schwark i panią Violettę Schwark wszystkich posiadanych przez nie akcji Spółki informowano w raporcie bieżącym nr 3/2015 z dnia 10 marca 2015 r. W raporcie tym informowano również o związanej z powyższym zbyciem zmianie udziału wszystkich stron Porozumienia Akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów w Spółce (art. 69 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie); udział ten następnie uległ jeszcze zmianie – wskutek nabycia akcji Spółki przez Prezesa Spółki i stronę Porozumienia Akcjonariuszy – pana Janusza Schwark (o czym z kolei informowano w raporcie bieżącym nr nr 9/2015 z dnia 2 kwietnia 2015 r.).

Zmiana stron Porozumienia Akcjonariuszy, o której mowa powyżej, nie skutkuje dalszą zmianą udziału wszystkich (pozostałych) stron Porozumienia Akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów w Spółce, ponieważ tracące status strony Porozumienia Akcjonariuszy panie: Anna Schwark i Violetta Schwark, nie posiadają już akcji Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 z dnia 29 lipca 2005 r. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382 tekst jednolity ze zmianami).

rb_11_2015