Raport bieżący 12/2018

12/2018   |   22-05-2018 18:34

Zatwierdzenie zmienionego planu inwestycyjnego Spółki na rok 2018 przez Radę Nadzorczą

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki Rada Nadzorcza, po dyskusji z Zarządem, przyjęła zmieniony plan inwestycyjny Spółki na rok 2018 („Plan”). O przyjęciu pierwotnego Planu i jego zmianie Spółka informowała odpowiednio raportem bieżącym nr 28/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. i 8/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. Na wspomnianą wyżej zmianę Planu miały wpływ następujące czynniki:

– podpisanie kontraktów na zakup maszyn powodujące aktualizację cen planowanych zakupów oraz przesunięcie części wydatków na I półrocze 2019 roku;

– planowanie zakupu nowych, dodatkowych maszyn do nowobudowanej Hali Produkcyjno-magazynowej, powodujące zapłatę zaliczek na maszyny jeszcze w 2018 roku;

– aktualizacja kursu EUR do przeliczania planowanych wydatków inwestycyjnych.

 

Plan na 2018 rok w zmienionej wersji wraz z niezmienionym planem inwestycyjnym spółki zależnej BSC Pharmacenter  przewiduje wydatki inwestycyjne łącznie na poziomie ok 46,4 mln zł w tym:

  • część wydatków w kwocie ok. 11,7 mln zł na zakup przez Spółkę maszyn do nowego zakładu;
  • część wydatków w kwocie ok. 14,2 mln zł z przeznaczeniem na budowę przez Spółkę zakładu produkcyjnego wraz z wyposażeniem (np. regały magazynowe, oprogramowania, czy infrastruktura IT), o którego realizacji Emitent informował za pośrednictwem raportów bieżących nr 34/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. oraz 10/2016 z dnia 03 czerwca 2016 r. i nr 6/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. i nr 27/2017 z dnia 2 listopada 2017 r,
  • część wydatków w kwocie ok. 20,5 mln zł na zakup środków trwałych do obecnych lokalizacji, w tym w spółce zależnej BSC Pharmacenter sp. z o.o. w kwocie 0,4 mln zł.

Z kolei planowane wydatki na I półrocze roku 2019, w związku z realizacją kolejnych płatności przez Spółkę za maszyny do nowego zakładu, wyniosą ok 15,8 mln zł.

Raport bieżący 12/2018