Raport bieżący 1/2016

1/2016   |   19-01-2016 17:58

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016

 

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2016.

Raporty okresowe będą przekazywane w następujących terminach:

1. Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej BSC Drukarnia Opakowań S.A.:

– skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku – 16 maja 2016 r.

– skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 roku – 14 listopada 2016 r.

2. Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej BSC Drukarnia Opakowań

S.A. za I półrocze 2016 roku – 30 sierpnia 2016 r.

3. Raporty roczne:

– raport roczny Spółki za 2015 rok – 21 marca 2016 r.

– skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej BSC Drukarnia Opakowań S.A. za 2015 rok – 21 marca 2016 r.

Jednocześnie Zarząd informuje, że zgodnie z § 83 ust.1 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować odrębnych (jednostkowych) raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej BSC Drukarnia Opakowań S.A. będą zawierały kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalne informacje finansowe.

Zarząd informuje ponadto, że zgodnie § 83 ust. 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować również odrębnego (jednostkowego) raportu półrocznego. Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej BSC Drukarnia Opakowań S.A. będzie zawierał półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe.

Zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni (IV) kwartał roku obrotowego 2015; zgodnie natomiast z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał roku obrotowego 2016.

Podstawa prawna:

§ 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)

rb_1_2016