Raport bieżący 1/2017

1/2017   |   10-01-2017 17:08

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 10 stycznia 2017 r.

 

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 10 stycznia 2017 r., a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym i łączną liczbę ważnych głosów.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Raport bieżący nr 01/2017
26130753_uchwaly_NWZ_10.01.2017