Raport bieżący 12/2011

12/2011   |   17-05-2011 16:04

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 16 maja 2011 r.

 

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) przekazuje w załączeniu uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 maja 2011 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (Dz. U. 2009, nr 33 poz. 259 z późn. zm.).

12_2011
Uchwały_ZWZ_w_dniu_16.05.2011