Raport bieżący 13/2018

13/2018   |   22-05-2018 18:37

Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych i do dokonania przeglądu śródrocznego sprawozdań finansowych

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 22 maja 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki, po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu powołanego w Spółce, dokonała wyboru spółki B – THINK AUDIT sp. z o.o. siedzibą w Poznaniu (61-119) ul. Św. Michała 43, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000610084, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 4063, jako podmiotu uprawnionego do: (i) dokonania przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.; (ii) badania sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018; (iii) dokonania przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.; oraz (iv) badania sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019.

Raport bieżący 13/2018