Raport bieżący 15/2018

15/2018   |   11-06-2018 18:49

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 11 czerwca 2018 r.

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 11 czerwca 2018 r., a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym i łączną liczbę ważnych głosów. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że wobec śmierci kandydata na członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Andrzeja Borowińskiego odstąpiono od punktu porządku obrad przewidującego wybór Pana Andrzeja Borowińskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki, na co wszyscy obecni akcjonariusze wyrazili jednomyślnie zgodę.

Raport bieżący 15/2018
Uchwały podjęte na ZWZ 11.06.2018