Raport bieżący 15/2019

15/2019   |   03-06-2019 20:26

Uchwała o wypłacie dywidendy, podjęta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 03 czerwca 2019 r.

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 03 czerwca 2019 roku, podjęto uchwałę o wypłacie dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.

Zgodnie z treścią wymienionej wyżej uchwały, na wypłatę dywidendy między akcjonariuszy przeznaczono kwotę 6.178.735,08 zł (słownie: sześć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych i 08/100). Dywidendą objęto wszystkie akcje Spółki, tj. 9.807.516 akcji. Dywidenda przypadająca na jedną akcję Spółki wynosi zatem 0,63 zł (słownie: zero i 63/100 zł). Dzień dywidendy ustalono na dzień 11 czerwca 2019 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 18 czerwca 2019 roku.

Raport bieżący 15/2019