Raport bieżący 18/2020

18/2020   |   27-01-2020 22:22

Odwołanie członka Rady Nadzorczej i powołanie trzech nowych członków Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka” lub „Emitent”), informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 27 stycznia 2020 r. została podjęta uchwała o odwołaniu, z chwilą podjęcia uchwały, z Rady Nadzorczej Spółki Pana Stephana Bestehorn, pełniącego dotychczas funkcje Członka Rady Nadzorczej.

Jednocześnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 27 stycznia 2020 r. podjęte zostały uchwały o powołaniu do Rady Nadzorczej trzech nowych członków w osobach:

  • Pan Harald Schulz
  • Pani Yvonne Melchers
  • Pan Sebastian Bojarczuk,

Każda z powyższych osób została powołana do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 27 stycznia 2020 r. na pięcioletnią kadencję.

Zgodnie z informacjami przekazanymi Emitentowi, żadna z powyższych osób powołanych do Rady Nadzorczej:

– nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

– nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik lub członek organu, a ponadto żadna z działalności wykonywanej przez te osoby poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej przez Emitenta.

Szczegółowa podstawa prawna:

  • 5 pkt 4 oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Raport bieżący 18/2020
Życiorysy nowych członków Rady Nadzorczej Emitenta