Raport bieżący 19/2018

19/2018   |   11-06-2018 19:30

Uchwała o wypłacie dywidendy, podjęta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 11 czerwca 2018 r.

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 11 czerwca 2018 roku, podjęto uchwałę o wypłacie dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017roku.

 

Zgodnie z treścią wymienionej wyżej uchwały, na wypłatę dywidendy między akcjonariuszy przeznaczono kwotę 9.807.516,00 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset siedem tysięcy pięćset szesnaście złotych i 00/100 zł). Dywidendą objęto wszystkie akcje Spółki, tj. 9.807.516 akcji. Dywidenda przypadająca na jedną akcję Spółki wynosi zatem 1 zł (słownie: jeden i 00/100 zł). Dzień dywidendy ustalono na dzień dziewiętnastego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (2018-06-19), a dzień wypłaty dywidendy na dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (2017-06-26).

Raport bieżący 19/2018