Raport bieżący 19/2020

19/2020   |   31-01-2020 22:35

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020

 • Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie § 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie„), podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020.

  Raporty okresowe będą przekazywane w następujących terminach:

  1. Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej BSC Drukarnia Opakowań S.A.:

  – skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku – 20 maja 2020 r.

  – skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku – 23 listopada 2020 r.

  1. Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej BSC Drukarnia Opakowań S.A. za I półrocze 2020 roku – 31 sierpnia 2020 r.
  2. Raporty roczne:

  – raport roczny Spółki za 2019 rok – 20 marca 2020 r.

  – skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej BSC Drukarnia Opakowań S.A. za 2019 rok – 20 marca 2020 r.

  Jednocześnie Zarząd informuje, że zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować odrębnych (jednostkowych) raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej BSC Drukarnia Opakowań S.A. będą zawierały kwartalne informacje finansowe.

  Zarząd informuje ponadto, że zgodnie § 62 ust. 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować również odrębnego (jednostkowego) raportu półrocznego. Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej BSC Drukarnia Opakowań S.A. będzie zawierał półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe.

  Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia: Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni (IV) kwartał roku obrotowego 2019, a nadto, Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał roku obrotowego 2020.

  Podstawa prawna:

  • 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Raport bieżący 19/2020