Raport bieżący 2/2018

2/2018   |   17-01-2018 09:19

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 16 lutego 2018 r.

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 lutego 2018 roku, na godz. 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Poznaniu, w lokalu Spółki przy ulicy Żmigrodzkiej 37 (ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki w załączeniu).

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz.U. z 2014 poz. 133).

Raport bieżący 2/2018
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki