Raport bieżący 20/2020

20/2020   |   31-01-2020 22:37

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała za pośrednictwem poczty elektronicznej od członka Rady Nadzorczej Spółki pana Michael Mehring oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem natychmiastowym.

Szczegółowa podstawa prawna:

  • 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Raport bieżący 20/2020