Raport bieżący 20/2017

20/2017   |   25-09-2017 16:40

Zgłoszenie kandydata do składu Rady Nadzorczej Spółki

 

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, że odnośnie punktu 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 października 2017 r. tj. „Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki”, do Spółki wpłynęła kandydatura Pana Janusza Kędziory do składu Rady Nadzorczej. Kandydatura została złożona przez samego kandydata, który nie przekazał informacji o poparciu tej kandydatury przez któregokolwiek z akcjonariuszy Spółki.

Szczegółowy życiorys kandydata znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz.U. z 2014 poz. 133).

 

Raport bieżący nr 20/2017
28559367_CV_Janusz_Kedziora