Raport bieżący 21/2018

21/2018   |   22-10-2018 20:18

Wyrażenie przez Radę Nadzorczą aprobaty na zakup nieruchomości od spółki zależnej.

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), informuje, że podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki, które odbyło się w dniu 22 października 2018 r., podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia aprobaty na zakup nieruchomości od spółki zależnej POSBAU S.A.  Budownictwo Uprzemysłowione.

Zgodnie z treścią powyższej uchwały, Rada Nadzorcza Spółki, wyraziła Zarządowi Spółki aprobatę dotyczącą zakupu od spółki zależnej POSBAU S.A. Budownictwo Uprzemysłowione nieruchomości o powierzchni 7.903 m2, położonej w Poznaniu przy ul. Żmigrodzkiej 41 – 49, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu prowadzi Księgę Wieczystą o numerze PO1P/00048464/2 za cenę nie wyższą niż 2.833.000,00 (dwa miliony osiemset trzydzieści trzy tysiące) zł netto. Do nabycia nieruchomości przez Spółkę konieczne jest uzyskanie jeszcze zgody Walnego Zgromadzenia Spółki.

Nieruchomość, o której mowa powyżej znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości, na której prowadzona jest aktualnie przez Spółkę nowa inwestycja: budowa zakładu produkcyjno-magazynowego, o której Spółka informowała w raportach bieżących: 34/2015, 10/2016, 6/2017, 8/2017, 27/2017, 28/2017 oraz 8/2018. Z uwagi na wspomniane sąsiedztwo nieruchomość ta stanowiła będzie potencjalnie impuls do dalszego rozwoju Spółki, co uzasadnia podjęcie przez Spółkę decyzji o jej zakupie. Pozostałe nieruchomości będące własnością spółki zależnej POSBAU S.A. Budownictwo Uprzemysłowione nie są na dzień dzisiejszy przedmiotem zainteresowania Spółki.

Raport bieżący 21/2018