Raport bieżący 21/2019

21/2019   |   18-10-2019 22:09

Powiadomienie dotyczące transakcji ustanowienia zastawów rejestrowych na akcjach Emitenta przez podmiot blisko związany z Członkami Rady Nadzorczej

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) stosownie do treści art. 19 ust. 3 MAR informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR dotyczące ustanowienia zastawów rejestrowych na akcjach Spółki przez podmiot blisko związany z Członkami Rady Nadzorczej, tj. przez spółkę Colorpack GmbH.

Spółka Colorpack GmbH ponadto wyjaśniła, że w związku z istnieniem wątpliwości dotyczących kwestii objęcia obowiązkiem powiadomienia na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR transakcji ustanowienia zastawu na akcjach emitenta, Colorpack GmbH błędnie zinterpretowała przywołany przepis i nie dokonała powiadomienia we wskazanym terminie. Wobec publikacji Stanowiska UKNF w sprawie zasad wypełniania przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane obowiązków notyfikacyjnych wynikających z art. 19 rozporządzenia MAR w związku z ustanowieniem zastawu na akcjach emitenta, przesądzającego kwestię objęcia obowiązkiem powiadomienia wszystkich rodzajów zastawów na akcjach emitenta, Colorpack GmbH powiadomiła o przedmiotowej transakcji w celu wypełnienia tego obowiązku, niezwłocznie po powzięciu informacji o tym stanowisku.

Pełna treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Raport bieżący 21/2019
Powiadomienie o transakcjach w trybie art.19 ust.1 rozporz. MAR