Raport bieżący 21/2017

21/2017   |   13-10-2017 13:40

Zgłoszenie kandydata do składu Rady Nadzorczej Spółki

 

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, że odnośnie punktu 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 października 2017 r. tj. „Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki”, do Spółki wpłynęła kandydatura, Pana Jarosława Wesołek do składu Rady Nadzorczej. Kandydatura została złożona przez akcjonariuszy JS Holding sp. z o.o. oraz Green Place S.A.

Szczegółowy życiorys kandydata znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (Dz. U. 2009, nr 33 poz. 259 ze zm.).

Raport bieżący nr 21/2017
CV_JWesolek