Raport bieżący 22/2018

22/2018   |   15-11-2018 20:51

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 14 grudnia 2018 r.

Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 14 grudnia 2018 roku, na godz. 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Poznaniu, w lokalu Spółki przy ulicy Żmigrodzkiej 37 (ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki w załączeniu).

Raport bieżący 22/2018
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ