Raport bieżący 22/2019

22/2019   |   28-10-2019 22:30

Informacja o podpisaniu umowy znaczącej będącej skutkiem wyboru oferty Emitenta

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2019 z dnia 05 kwietnia 2019 r., w którym informował, o wyborze przez spółkę HAVI GLOBAL SOLUTIONS EUROPE LIMITED z siedzibą w Londynie („Havi”, „Klient”) oferty Emitenta dotyczącej produkcji i dostarczania przez Spółkę opakowań na zlecenie Havi i na potrzeby klientów Havi, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu dzisiejszym umowy będącej skutkiem wyboru oferty, o którym mowa powyżej. Umowa obowiązywać będzie przez okres 2 lat, począwszy od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 28 lutego 2021 r. Umowa nie zawiera kar umownych ani zapisów, które odbiegałyby od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Emitent w oparciu o informacje przekazane przez Klienta i treść podpisanej umowy rewiduje wskazane w raporcie bieżącym nr 9/2019 z dnia 05 kwietnia 2019 r. szacunki obrotów z Klientem, wskazując, że obecnie szacuje, że globalna, maksymalna wartość przedmiotu umowy, w przypadku zrealizowania maksymalnej ilości zamówienia, w okresie pierwszych dwóch lat wyniesie ok. 64 mln zł (tym samym Emitent szacuje roczny wzrost obrotów z Klientem na poziomie ok. 15% względem rocznej sprzedaży w 2018 roku).

Raport bieżący 22/2019