Raport bieżący 2/2010

2/2010   |   30-12-2010 17:43

Dopuszczenie akcji oraz praw do akcji serii H do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW

 

Zarząd BSC Drukarnia Opakowań S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 30 grudnia 2010 r. otrzymał Uchwałę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 1454/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A,B,C,D,E,F,G i H oraz praw do akcji serii H Spółki.

Zgodnie z treścią ww. Uchwały Zarząd Giełdy na podstawie par.3 ust.1,2,5 i 6 oraz par. 14 Regulaminu Giełdy, postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym:
1) następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda:
a. 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii A,
b. 600.000 (sześćset tysięcy) akcji serii B,
c. 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C,
d. 649.999 (sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji serii D,
e. 1.300.001 (jeden milion trzysta tysięcy jeden) akcji serii E,
f. 1.453.758 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem) akcji serii F,
g.1.453.758 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem) akcji serii G,
h. 3.000.000 (trzy miliony) akcji serii H;
2) 3.000.000 (trzy miliony) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji, o których mowa w pkt 1), następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A. w wyniku emisji akcji serii H.

Podstawa prawna: § 34 ust.1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

 

 

 

2_2010
uchwala_GPW_dopuszczenie_akcji_BSC_do_obrotu