Raport bieżący 2/2017

2/2017   |   10-01-2017 17:11

Odwołanie członka Rady Nadzorczej

 

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”), informuje, że na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 10 stycznia 2017 r. z Rady Nadzorczej Spółki odwołany został: Pan Marek Dietl.

Pan Marek Dietl pełnił w strukturze Emitenta funkcje członka Rady Nadzorczej Spółki oraz jednocześnie przewodniczącego Komitetu Audytu funkcjonującego w ramach Rady Nadzorczej Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 21 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133 – tekst jednolity).
Raport bieżący nr 02/2017