Raport bieżący 22/2017

22/2017   |   17-10-2017 12:57

Wypowiedzenie umowy z animatorem rynku

 

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym złożył spółce pod firmą Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. oświadczenie o wypowiedzeniu umowy świadczenia usług animatora z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia, który upłynie w dniu 31 stycznia 2018 r. Jednocześnie Spółka zaproponowała rozwiązanie wspomnianej umowy na mocy porozumienia stron przed upływem okresu wypowiedzenia. W przypadku wcześniejszego niż wskazany powyżej terminu rozwiązania umowy na skutek zawarcia porozumienia Spółka poinformuje o tym fakcie osobnym raportem. Niezwłocznie po rozwiązaniu umowy z dotychczasowym animatorem Spółka planuje podpisać umowę świadczenia usług animatora z innym wybranym przez nią podmiotem.

Raport bieżący nr 22/2017