Raport bieżący 23/2017

23/2017   |   20-10-2017 14:36

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 20 października 2017 r.

 

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 20 października 2017 r., a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym i łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz.U. z 2014 poz. 133).

Raport bieżący nr 23/2017
Uchwaly_NWZ_20.10.2017