Raport bieżący 24/2018

24/2018   |   07-12-2018 19:59

Zawiadomienie Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o zwiększeniu stanu posiadania akcji w BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. i przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów.

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działającego w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych, zawiadomienie o zmianie (zwiększeniu), wskutek dokonania transakcji przejęcia akcji Spółki w dniu 04 grudnia 2018 r., udziału ww. funduszy w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zawiadomienie otrzymane przez Spółkę ma następującą treść:

„Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”) działając w imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych („Fundusze”) na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i 69a ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit a  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 51; dalej „Ustawa”), niniejszym zawiadamia o przekroczeniu przez Fundusze progu 5% w ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”).

Zwiększenie stanu posiadania ogólnej liczby głosów w Spółce powyżej 5% nastąpiło na skutek przejęcia przez Towarzystwo w dniu 4 grudnia 2018 r. od Altus TFI S.A. zarządzania funduszami inwestycyjnymi („Transakcja”). W składzie portfeli przejętych funduszy inwestycyjnych znajdują się akcje Spółki, w liczbie 297 960 (słownie: dwustu dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy dziewięciuset sześćdziesięciu), które stanowią 3,04% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do 297 960 (słownie: dwustu dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy dziewięciuset sześćdziesięciu) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentują 3,04% ogólnej liczby głosów w  Spółki.

Przed Transakcją Fundusze posiadały łącznie 392 518 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemnaście) akcji Spółki, które stanowiły 4,00% kapitału zakładowego Spółki, uprawniały do 392 518 (słownie: trzystu dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy pięciuset osiemnastu) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentowały 4,00% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po zawarciu Transakcji Fundusze posiadają łącznie 690 478 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji, które stanowią 7,04% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do 690 478 (słownie: sześciuset dziewięćdziesięciu tysięcy czterystu siedemdziesięciu ośmiu) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentują 7,04% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

Ponadto Towarzystwo informuje, że:

1) Fundusze nie posiadają podmiotów zależnych, które posiadałby akcje Spółki,

2) Fundusze nie zawarły umów z osobami trzecimi, określonymi w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy,

3) Funduszom nie przysługuje prawo głosu z akcji Spółki w związku z sytuacjami określonymi art. 69 ust. 4 pkt 7 oraz 8 Ustawy.”

Raport bieżący 24/2018