Raport bieżący 24/2019

24/2019   |   13-11-2019 08:55

Informacja od akcjonariusza będącego jednostką dominującą Emitenta dotycząca zawarcia umowy warunkowej, prowadzącej do przejęcia kontroli nad grupą rlc packaging wraz ze stanowiskiem Zarządu Emitenta

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od akcjonariusza będącego jednostką dominującą Emitenta, to jest spółki COLORPACK GmbH („COLORPACK”), informację nawiązującą do przekazanych wcześniej przez COLORPACK informacji dotyczących przeglądu opcji strategicznych w ramach grupy rlc packaging, o których Emitent informował w raportach bieżących nr 13/2019 z dnia 22 maja 2019 r. oraz nr 19/2019 z dnia 6 września 2019 r. Z treści przekazanej w dniu dzisiejszym informacji wynika, że w wyniku rozmów, które miały miejsce w ostatnich tygodniach, wspólnicy COLORPACK, do grona których należy  ROB. LEUNIS & CHAPMAN GMBH & CO. KG zdecydowali, że najlepszą opcją strategiczną dla rozwoju grupy rlc packaging  będzie sprzedaż na rzecz strategicznego inwestora A&R Carton Holding GmbH wszystkich posiadanych przez nich udziałów w ROB. LEUNIS & CHAPMAN GMBH & CO. KG jako jednostki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio udziały lub jednostki uczestnictwa w podmiotach z grupy rlc packaging, w tym rlc packaging GmbH oraz COLORPACK będącym akcjonariuszem Emitenta, jak też w konsekwencji w Emitencie („Transakcja”). Umowa sprzedaży udziałów dotycząca Transakcji została podpisana w dniu dzisiejszym, to jest w dniu 13 listopada 2019 r., przy czym realizacja Transakcji uzależniona jest od szeregu warunków zawieszających, w tym zgód antymonopolowych w różnych krajach, w tym również w Polsce.

Zarząd Emitenta ustosunkowując się do otrzymanej od akcjonariusza COLORPACK informacji pragnie wskazać, że:

– realizacja Transakcji, o której mowa powyżej, pozostaje bez wpływu na obowiązywanie porozumienia akcjonariuszy zawartego w dniu 15 kwietnia 2008 roku, które było następnie zmieniane, a o którym Emitent informował m.in. w prospekcie emisyjnym i w raporcie bieżącym Nr 11/2015 oraz 35/2015;

– w ocenie Zarządu realizacja Transakcji, o której mowa powyżej pozostanie bez wpływu na bieżącą, operacyjną działalność Emitenta;

– Zarząd Emitenta będzie dążył do spotkania z przedstawicielami nowego strategicznego inwestora celem omówienia zasad dalszej współpracy w ramach grupy oraz ustalenia strategii działania;

Raport bieżący 24/2019