Raport bieżący 24/2017

24/2017   |   20-10-2017 14:42

Powołanie członka Rady Nadzorczej spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.

 

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”), informuje, że na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 20 października 2017 r. na członka Rady Nadzorczej powołany został Pan Jarosław Wesołek. Życiorys nowo powołanego członka Rady Nadzorczej wskazujący na posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, zawierający jednocześnie opis przebiegu
pracy zawodowej oraz zawierający wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Jednocześnie, zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Jarosława Wesołka, nie prowadzi on w stosunku do Emitenta żadnej działalności konkurencyjnej, w tym nie wykonuje żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Emitenta jako członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej nie bierze udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako
członek jej organu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jarosław Wesołek nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 22 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz.U. z 2014 poz. 133).

Raport bieżący nr 24/2017
CV_JWesolek