Raport bieżący 25/2018

25/2018   |   11-12-2018 18:31

Zatwierdzenie planu inwestycyjnego Spółki na rok 2019 przez Radę Nadzorczą.

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki Rada Nadzorcza, po dyskusji z Zarządem, przyjęła plan inwestycyjny Spółki na rok 2019 i wyraziła Zarządowi Spółki zgodę na zatwierdzenie planu inwestycyjnego spółki zależnej BSC Pharmacenter sp. z o.o.  („Plany”).

Plany przewidują wydatki inwestycyjne łącznie na poziomie ok 44,8 mln zł. Szczegóły wydatków na 2019 rok zawiera załączona tabela.

Jednocześnie Zarząd Spółki wyjaśnia, że pod pojęciem „infrastruktura nowego zakładu” w załączonej tabeli, należy rozumieć wydatki z przeznaczeniem przez Spółkę na budowę zakładu produkcyjnego wraz z wyposażeniem (np. regały magazynowe, oprogramowania czy infrastrukturę IT) oraz infrastrukturę zakładu tego zakładu (drogi, elewacje, nasadzenia drzew itp.), o którego realizacji Emitent informował za pośrednictwem raportów bieżących: nr 34/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r., 10/2016 z dnia 03 czerwca 2016 r., nr 6/2017 z dnia 15 lutego 2017 r.,  nr 27/2017 z dnia 2 listopada 2017 r. oraz nr 12/2018 z dnia 22 maja 2018r.

Dodatkowo Zarząd Spółki informuje, że wydatki związane z ww. budową wzrosną o ok. 5 mln zł, względem ostatniego planu inwestycyjnego o przyjęciu którego informował Emitent, na co wpływ miały:

–  zmiana projektu skutkująca wzrostem powierzchni zabudowy o ok. 3,3%;

– zmiana projektu skutkująca budową nowego magazynu wyrobów gotowych versus pierwotnie adaptacja starej konstrukcji magazynowej pod budowę nowego magazynu;

–  wzrost cen materiałów i robocizny.

Raport bieżący 25/2018
Plan inwestycyjny na rok 2019