Raport bieżący 25/2020

25/2020   |   25-02-2020 08:36

Pismo akcjonariuszy w sprawie Wezwania

Zarząd BSC Drukarnia Opakowań S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło pismo w związku z ogłoszonym wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki przez A&R Carton AB oraz Colorpack GmbH w dniu 23 stycznia 2020 r. („Wezwanie”). Pismo zostało podpisane przez przedstawicieli Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie jako podmiotu zarządzającego i reprezentującego fundusze inwestycyjne będące akcjonariuszami Spółki oraz PKO BP Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego reprezentowanego przez PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusze”).

W przedmiotowym piśmie Akcjonariusze oświadczyli, że uznają cenę zaproponowaną w Wezwaniu za nieodzwierciedlającą wartości godziwej akcji Spółki. W związku z powyższym Akcjonariusze oświadczyli, że nie zamierzają sprzedać akcji Spółki w Wezwaniu po cenie 40,38 zł za akcję. W piśmie wskazano również, że wspólne oświadczenie Akcjonariuszy nie jest wyrazem podjęcia żadnych wzajemnych zobowiązań lub zawarcia porozumienia.

Raport bieżący 25/2020
Pismo akcjonariuszy