Raport bieżący 26/2018

26/2018   |   13-12-2018 13:54

Zawiadomienie Altus TFI S.A.  o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działającego w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych, zawiadomienie o tym, że fundusze zarządzane przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zmniejszyły swój udział poniżej progu 10% i 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Z treści zawiadomienia wynika, że po zmianie fundusze zarządzane przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadają łącznie 157 099 akcji Spółki, stanowiących 1,60% akcji w kapitale zakładowym Spółki i dających prawo do 157 099 głosów w Spółce, co stanowi 1,60% ogółu głosów w Spółce. Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Raport bieżący 26/2018
Zawiadomienie ALTUS