Raport bieżący 26/2020

26/2020   |   25-02-2020 22:40

Pismo akcjonariuszy w sprawie Wezwania

Zarząd BSC Drukarnia Opakowań S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło pismo w związku z ogłoszonym wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki przez A&R Carton AB oraz Colorpack GmbH w dniu 23 stycznia 2020 r. („Wezwanie”). Pismo zostało wystosowane w imieniu IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działającego w imieniu i na rzecz zarządzanych przez nie funduszy oraz portfeli („Akcjonariusze”).

W przedmiotowym piśmie Akcjonariusze oświadczyli, że uznają cenę zaproponowaną w Wezwaniu za rażąco niską i nieodzwierciedlającą wartości godziwej akcji Spółki. W związku z powyższym Akcjonariusze oświadczyli, że nie zamierzają uczestniczyć w Wezwaniu po cenie równej 40,38 zł.

Raport bieżący 26/2020
Pismo akcjonariuszy