Raport bieżący 27/2020

27/2020   |   17-03-2020 22:45

Informacja o potencjalnym wpływie COVID-19 na działalność Emitenta

Zarząd Spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do zaleceń Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych z dnia 11 marca 2020 r. oraz komunikatu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 marca 2020 r. niniejszym informuje, że na dzień publikacji niniejszego raportu występuje istotne zagrożenie potencjalnego wpływu występującej na świecie epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta i spółek z jego grupy kapitałowej. Jednocześnie na dzień publikacji niniejszego raportu Emitent nie jest jednak w stanie oszacować potencjalnych ryzyk z tym związanych. W ocenie Emitenta istnieją poważane obawy o spadek koniunktury gospodarczej a z dużym prawdopodobieństwem można przewidzieć przynajmniej czasowy spadek popytu na część produktów sprzedawanych przez Emitenta. Emitent zwraca uwagę, że wśród klientów Emitenta są klienci bezpośrednio narażeni na spadek popytu na ich produkty w związku z panującą epidemią koronawirusa COVID-19.

Dodatkowo Zarząd Emitenta podkreśla, że nie jest w stanie na dzień publikacji niniejszego raportu oszacować prawdopodobieństwa ewentualnych przestojów w produkcji związanych z: chorobami pracowników, nakazami wydawanymi przez polskie organy administracji publicznej czy instytucje unijne, czy brakiem ciągłości w łańcuchu dostaw i innych trudnych do przewidzenia zdarzeń.

Aktualnie stopień narażenia działalności Emitenta na ww. zagrożenie i wynikające z niego potencjalne ryzyka jest w ocenie Emitenta wysoki.

Jednocześnie Emitent informuje, że wprowadzone zostały u Emitenta procedury mające na celu ograniczenie ryzyka zachorowań zgodnie z m.in. zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.

Raport bieżący 27/2020