Raport bieżący 28/2019

28/2019   |   30-12-2019 22:08

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 27 stycznia 2020 r.

Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 stycznia 2020 roku (projekty uchwał w załączniku).

Raport bieżący 28/2019
Projekty uchwał