Raport bieżący 29/2018

29/2018   |   14-12-2018 18:21

Informacja o zawarciu umowy nabycia nieruchomości od spółki zależnej

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła umowę, na mocy której Spółka nabyła od spółki POSBAU S.A. Budownictwo Uprzemysłowione nieruchomość (prawo użytkowania wieczystego nieruchomości i prawo własności znajdujących się na niej budynków) stanowiącą działkę ewidencyjną o numerze 47/7 (czterdzieści siedem / siedem), o powierzchni 7.903 m2 (siedem tysięcy dziewięćset trzy metry kwadratowe), położoną w Poznaniu przy ul. Żmigrodzkiej  41-49,  objętą księgą wieczystą o numerze PO1P/00048464/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Poznań- Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, za cenę 2.833.000,00 (dwa miliony osiemset trzydzieści trzy tysiące) złotych netto.

Na zakup nieruchomości zgodę wyraziły uprzednio organy Spółki, tj. Rada Nadzorcza mocą uchwały z dnia 22 października 2018 r., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 21/2018, oraz Walne Zgromadzenie Spółki mocą uchwały nr 3 z dnia 14 grudnia 2018 r. przekazanej w raporcie bieżącym nr 27/2018.

Raport bieżący 29/2018