Raport bieżący 29/2020

29/2020   |   03-04-2020 16:35

Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta oraz o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej progu 5%

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje o tym, że w dniu dzisiejszym otrzymał od PKO BP Bankowego Otwartego Funduszu Emertytalnego („PKO BP Bankowy OFE”) oraz PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego (dalej łącznie: „Zawiadamiający”), zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych. W wyniku rozliczenia w dniu 3 kwietnia 2020 r. transakcji zbycia akcji Spółki udział PKO BP Bankowego OFE oraz łączny udział Zawiadamiających w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta spadł poniżej progu 5%.

Treść zawiadomienia otrzymanego od Zawiadamiających stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

 

Raport bieżący 29/2020
Zawiadomienie