Raport bieżący 30/2018

30/2018   |   14-12-2018 18:22

Zawiadomienie Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o zwiększeniu stanu posiadania akcji w BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. o przekroczeniu progu 15% ogólnej liczby głosów

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działającego w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych, zawiadomienie o przekroczeniu przez ww. fundusze progu 15% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.  Przed Transakcją ww. fundusze posiadały łącznie 690 478 akcji Spółki, które stanowiły 7,04% kapitału zakładowego Spółki, uprawniały do 690 478 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz reprezentowały 7,04% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po zmianie ww. fundusze posiadają łącznie 1 629 236 akcji, które stanowią 16,61% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do 1 629 236 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz reprezentują 16,61% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Raport bieżący 30/2018
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji