Raport bieżący 31/2020

31/2020   |   03-04-2020 20:06

Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta oraz o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej progu 5%

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje o tym, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A działającego w imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych (dalej łącznie: „Fundusze”), zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych o zmniejszeniu udziału przez Fundusze w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta poniżej progu 5%.

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Raport bieżący 31/2020
Zawiadomienie