Raport bieżący 32/2020

32/2020   |   06-04-2020 22:24

Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) niniejszym informuje o tym, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Colorpack GmbH („Akcjonariusz”) wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenie w porządku obrad następującego punktu: „Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji BSC Drukarnia Opakowań S.A. oraz ich wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”. Wniosek został złożony przez Akcjonariusza w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Treść wniosku otrzymanego od Akcjonariusza wraz z projektem uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Raport bieżący 32/2020
Wniosek zwołania NWZ