Raport bieżący 3/2017

3/2017   |   10-01-2017 17:17

Powołanie członków Rady Nadzorczej

 

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”), informuje, że na mocy uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 10 stycznia 2017 r. na członków Rady Nadzorczej powołani zostali: Pan Frank Ohle oraz Pan Krzysztof Kaczmarczyk.

Życiorysy obu nowo powołanych członków Rady Nadzorczej wskazujące na posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, zawierające jednocześnie opis przebiegu pracy zawodowej oraz zawierające wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Jednocześnie zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Frank Ohle pełni on funkcje zarządzające w spółkach prowadzących działalność w tym samym segmencie co Emitent, jednak należących do grupy kapitałowej rlc packaging, do której należy również Emitent. Z zastrzeżeniem powyższego nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, w tym nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Frank Ohle nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Krzysztofa Kaczmarczyka nie prowadzi on w stosunku do Emitenta żadnej działalności konkurencyjnej, w tym nie wykonuje żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Emitenta jako członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej nie bierze udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Krzysztof Kaczmarczyk nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 22 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133 – tekst jednolity).

Raport bieżący nr 03/2017
26130819_F.OHLE_zyciorys
26130819_K.Kaczmarczyk_zyciorys