Raport bieżący 33/2020

33/2020   |   07-04-2020 17:05

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 4 maja 2020 r.

Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 4 maja 2020 roku, na godz. 10:00, które odbędzie się w siedzibie kancelarii Eversheds Sutherland Wierzbowski sp. k., w lokalu przy ul. Jasnej 14/16A, 00-041 Warszawa (ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki w załączeniu).

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

Raport bieżący 33/2020
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki