Raport bieżący 36/2020

36/2020   |   20-04-2020 14:56

Decyzja Zarządu BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2019

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) niniejszym informuje o podjęciu decyzji w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Spółki, dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019. W dniu 20 kwietnia 2020 r. Zarząd spółki podjął uchwałę w sprawie wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku, postanawiając przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu Spółki rekomendację by całość zysku netto Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku w kwocie 27.290.765,64 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć  złotych i 64/100) przeznaczona została na kapitał zapasowy Spółki. Wniosek Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku zostanie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku podejmie Walne Zgromadzenie Spółki.

Raport bieżący 36/2020