Raport bieżący 4/2018

4/2018   |   17-01-2018 09:37

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2018

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie„), podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2018.

Raporty okresowe będą przekazywane w następujących terminach:

  1. Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej BSC Drukarnia Opakowań S.A.:

– skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku – 15 maja 2018 r.

– skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku – 15 listopada 2018 r.

  1. Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej BSC Drukarnia Opakowań

S.A. za I półrocze 2018 roku – 31 sierpnia 2018 r.

  1. Raporty roczne:

– raport roczny Spółki za 2017 rok – 23 marca 2018 r.

– skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej BSC Drukarnia Opakowań S.A. za 2017 rok – 23 marca 2018 r.

Jednocześnie Zarząd informuje, że zgodnie z § 83 ust.1 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować odrębnych (jednostkowych) raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej BSC Drukarnia Opakowań S.A. będą zawierały kwartalne informacje finansowe.

Zarząd informuje ponadto, że zgodnie § 83 ust. 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować również odrębnego (jednostkowego) raportu półrocznego. Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej BSC Drukarnia Opakowań S.A. będzie zawierał półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe.

Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia: Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni (IV) kwartał roku obrotowego 2017, a nadto, Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał roku obrotowego 2018.

Podstawa prawna:

§ 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)

Raport bieżący 4/2018