Raport bieżący 4/2019

4/2019   |   28-01-2019 22:07

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie § 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie„), podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019.

Raporty okresowe będą przekazywane w następujących terminach:

  1. Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej BSC Drukarnia Opakowań S.A.:

– skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku – 20 maja 2019 r.

– skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku – 20 listopada 2019 r.

  1. Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej BSC Drukarnia Opakowań S.A. za I półrocze 2019 roku – 30 sierpnia 2019 r.
  2. Raporty roczne:

– raport roczny Spółki za 2018 rok – 20 marca 2019 r.

– skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej BSC Drukarnia Opakowań S.A. za 2018 rok – 20 marca 2019 r.

Jednocześnie Zarząd informuje, że zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować odrębnych (jednostkowych) raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej BSC Drukarnia Opakowań S.A. będą zawierały kwartalne informacje finansowe.

Zarząd informuje ponadto, że zgodnie § 62 ust. 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować również odrębnego (jednostkowego) raportu półrocznego. Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej BSC Drukarnia Opakowań S.A. będzie zawierał półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe.

Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia: Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni (IV) kwartał roku obrotowego 2018, a nadto, Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał roku obrotowego 2019.

Podstawa prawna:

  • 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Raport bieżący 4/2019