Raport bieżący 44/2020

44/2020   |   08-05-2020 16:32

Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. („Spółka”) z siedzibą w Poznaniu informuje, że działając na podstawie § 21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych, podjął decyzję o zmianie terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej za I kwartał 2020 roku, który zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 19/2020 miał być opublikowany w dniu 20 maja 2020 r. oraz podaje do publicznej wiadomości, że nowym terminem przekazania tego raportu będzie 29 lipca 2020 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje o zmianie terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej za I półrocze 2020 roku na dzień 30 września 2020 r. oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej za III kwartał 2020 roku na dzień 27 listopada 2020 r.

Podsumowując, nowe terminy przekazywania raportów okresowych są następujące:

  1. Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej BSC Drukarnia Opakowań S.A.:

– skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku – 29 lipca 2020 r.

– skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku – 27 listopada 2020 r.

  1. Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej BSC Drukarnia Opakowań S.A. za I półrocze 2020 roku – 30 września 2020 r.

Ponadto Spółka wyjaśnia, że decyzja o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r.  została podjęta w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 oraz związanymi z tym utrudnieniami w terminowym wypełnianiu obowiązków sprawozdawczych Spółki.

Podstawa prawna:

  • 80 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)
Raport bieźący 44/2020