Raport bieżący 5/2010

5/2010   |   31-12-2010 15:55

Wprowadzenie do obrotu giełdowego na GPW praw do akcji

 

Zarząd BSC Drukarnia Opakowań S.A. informuje, iż 31 grudnia 2010 powziął następującą informację: Uchwała Nr 1461/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.

§ 1
Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy postanawia:
1_ wprowadzić z dniem 4 stycznia 2011 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 3.000.000 _trzy miliony_ praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. o wartości nominalnej 1 zł _jeden złoty_ każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLBSCDO00025”;
2_ notować prawa do akcji spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A., o których mowa w pkt 1_, w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „BSCDRUK-PDA” i oznaczeniem „BSCA”.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:
§ 34 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

5_2010